Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
www.zdrowadietaoddzisiaj.pl
Obowiązuje od: 14.12.2021r.


§1
Tożsamość administratora danych


1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą Zdrowa dieta od dzisiaj (www.zdrowadietaoddzisiaj.pl) jest mianowicie: Zdrowa dieta od dzisiaj Aneta Kałużna ul. Skalskiego 15 76-150 Darłowo NIP 4990692601 Regon 523246667

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a tak-
że ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje


1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a)
Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem zdrowadietaoddzisiaj.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem
danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe, umówić się na konsultację lub wizytę.
b)
Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania
danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to:Zdrowa dieta od dzisiaj Aneta Kałużna My-
śliwska 33K/237 80-283 Gdańsk
c)
Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w
Serwisie.
d)
Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić
do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.


§3

Cele przetwarzania danych


2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
b) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
c) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany
przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
d) wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak [np. Opineo, Ceneo] za zgodą osoby, które dane dotyczą,
e) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
3. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
4. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.


§4
Sposoby pozyskiwania danych


6. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
[usuń te, które nie występują w Twoim przypadku]
a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na
stronie,
b) wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
c) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
d) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na
stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.


§5
Zakres przetwarzanych danych


7. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: [usuń te, które nie występują w Twoim przypadku, uzupełnij dane, które pobierasz
pamiętając o zasadzie minimalizacji danych]
a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne
dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
c) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
Strona 2 z 4
d) przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres


§6
Okres przetwarzania danych


8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
tj.:
a) przez okres trwania zawartej umowy,
b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia
rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy
lub drogą telefoniczną,
d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane
dotyczą.


§7
Odbiorcy danych


9. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na
zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: [usuń te, które nie występują
w Twoim przypadku]
b) hostingu strony www,
c) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
d) prowadzenia obsługi księgowej,
e) prowadzenia obsługi biurowej,
10. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora
danych, w tym podmiotom realizującym obsługę płatności online.
11. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


§8
Prawa osób, których dane dotyczą


12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a
także ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmował-
by decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki
prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych
danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była
zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli
osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
13. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych
praw, należy skontaktować się z administratorem danych.


§9
Postanowienia końcowe


1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie
prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

o mnie

Jestem dietetykiem z wykształcenia i pasji, bardzo lubię pomagać ludziom i prowadzić ich w procesie zmiany nawyków żywieniowych.

zobacz tutaj

Regulamin

Social Media